Algemene voorwaarden & Privacy verklaring Unyck

Privacyverklaring Unyck


Identiteit:
Unyck,
Gerdine Slot,
Marsstraat 2, 9406 PJ Assen
www.unyck.n / info@unyck.nl
06-54365097

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking:
Unyck verwerkt algemene persoonsgegevens van zijn klanten en contacten: Naam, telefoonnummer, e-mail adres, adres.
Dit met als doel:

 1. Contact onderhouden voor, tijdens en na dienstverlening in het kader van aquisitie, voorbereiding, training/ coaching / advies en nazorg;  
 2. Het juist kunnen factureren m.b.t. dienstverlening;
 3. Het toesturen van een nieuwsbrief / uitnodigingen voor workshops .

Duur van de opslag:
Unyck houdt zich aan de wettelijke regelingen m.b.t. archivering en bewaart uw gegevens maximaal 7 jaar. Daarna kunnen uw gegevens opnieuw worden bewaard, maar slechts na nieuwe toestemming. De gegevens worden indien nodig aangepast. Indien er geen overeenkomst tot stand komt tussen u en Unyck bewaart Unyck uw gegevens maximaal 1 jaar. Daarna kunnen uw gegevens opnieuw worden bewaard, maar slechts na nieuwe toestemming.

Recht op inzage, rectificatie of vergetelheid:
U kunt Unyck ten allen tijde verzoeken uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Neem daarvoor contact op met Unyck: info@unyck.nl

Recht op klachten:
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Unyck uw rechten krachtens de AVG niet eerbiedigt.


Algemene Voorwaarden


ARTIKEL 1: VOORFASE
Op handelingen die aan de definitieve opdrachtverstrekking voorafgaan, zijn deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk van toepassing.

ARTIKEL 2: GELDIGHEID OFFERTE

In de opdrachtofferte staat beschreven de aard van de dienstverlening, de data waarop of de periode waarbinnen de diensten zullen worden verleend, alsmede de geoffreerde of reeds overeengekomen prijs. De opdrachtofferte heeft een geldigheidstermijn van 2 maanden.Op onze offertes zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 3: OPDRACHTFORMULERING
De opdracht wordt door Unyck aanvaard op basis van de door partijen gezamenlijk geformuleerde opdracht. Met aanvaarding van de opdracht neemt Unyck zich voor de opdrachtgever in staat te stellen zo snel mogelijk in eigen beheer het proces waarin begeleiding en/of advisering plaats vindt voort te zetten. Partijen zullen zich naar beste vermogen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. 

ARTIKEL 4: AFSTEMMING ANDERE EXTERNE BUREAUS
Indien in de organisatie van de opdrachtgever tevens andere externe adviesbureaus werkzaam zijn, zullen door Unyck zo mogelijk afspraken met alle partijen worden gemaakt teneinde de posities van de externe bureaus in het proces waar de opdracht betrekking op heeft op elkaar af te stemmen.

ARTIKEL 5: SAMENSTELLING TEAM
De samenstelling van het team wordt door Unyck bepaald, waarbij uitgegaan wordt van de opdracht en de gegeven omstandigheden. Indien, afwijkend van het in de eerste volzin gestelde, de samenstelling van het team door partijen wordt overeengekomen, zal dit tijdens de duur van de opdracht niet worden gewijzigd dan in overleg met de opdrachtgever, tenzij snel onderzoekscapaciteit nodig is of specialistische problemen zich voordoen.

ARTIKEL 6: INFORMATIE OPDRACHTGEVER
Teneinde zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de bij de opdrachtgever aanwezige deskundigheid en ervaring moet Unyck kunnen rekenen op de medewerking van het bestuur van de organisatie en de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers in de organisatie van de opdrachtgever. Voor een goede uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat de opdrachtgever alle mogelijke medewerking verleent om toegang te krijgen tot informatie die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang is.

ARTIKEL 7: VERTROUWELIJKHEID
Met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van de opdracht aan Unyck worden verstrekt, zal Unyck de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder instemming van de opdrachtgever verstrekt Unyck deze gegevens en informatie niet aan derden.

ARTIKEL 8: INFORMATIE/PUBLICATIE
Bij onjuiste citering behoudt Unyck zich het recht voor maatregelen tot rectificatie van de opdrachtgever te eisen. Indien de opdrachtgever niet kan of wil voldoen aan deze eisen, behoudt Unyck zich het recht voor tot publicatie van volledige rapportages, voor zover nodig is om tot rectificatie van onjuiste berichtgeving te komen.

ARTIKEL 9: DUUR VAN DE OPDRACHT/GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN
De door Unyck bij het object van begeleiding, training en/of advisering aangegeven hoeveelheid tijd die voor de uitvoering van (een onderdeel van) de opdracht benodigd is, heeft een indicatief karakter voor zover de duur van de opdracht nog door factoren die buiten de invloedssfeer van Unyck liggen beïnvloed kan worden.

ARTIKEL 10: WIJZIGING OPDRACHTSPECIFICATIES
Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de opdrachtspecificaties, zal Unyck de opdrachtgever hiervan terstond mededeling doen en in goed overleg naar een oplossing zoeken. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden de opdracht niet meer naar behoren kan worden zal Unyck dit terstond aan de opdrachtgever mededelen met vermelding van de noodzakelijk geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze overschrijding zullen leiden.

ARTIKEL 11: RESULTAAT
Unyck zal zich bij de uitvoering van een opdracht met de ter beschikking staande kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk inspannen om met de uitvoering van een opdracht het beoogde resultaat te bereiken. Desalniettemin kan Unyck geen garanties geven met betrekking tot het resultaat.

ARTIKEL 12: TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
Indien omstandigheden ertoe leiden dat één van beide partijen tot de conclusie komt, dat de werkzaamheden niet het gewenste nuttige effect hebben en dat gebleken is dat in goed overleg geen andere oplossing mogelijk is, kan de opdracht tussentijds beëindigd worden. Tevens kan Unyck de overeenkomst beëindigen wanneer, als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van Unyck onttrekken en het bureau niet zijn te verwijten, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van Unyck kan worden gevergd. Bij beëindiging van lopende werkzaamheden heeft Unyck recht op vergoeding van tot dan toe verrichte werkzaamheden.

ARTIKEL 13: TRAININGSACTIVITEITEN
Unyck verplicht zich voor de gereserveerde data zich beschikbaar te houden. Deze verplichting vervalt wanneer Unyck de opdrachtbevestiging niet twee weken voor aanvang van (de eerste) training of bijeenkomst getekend retour ontvangt.

De opdrachtgever draagt zorg voor het reserveren van de accommodatie, waarbij rekening gehouden wordt met arbeidsvoorwaarden die voldoen aan de daartoe geldende wet en regelgeving.

Unyck volgt de opdrachtgever naar de gewenste trainingsaccommodatie. De locatie kan dusdanig gelegen zijn dat het bereiken op de eerste dag niet makkelijk haalbaar is (reistijd > 1 uur vanuit het woonhuis van de trainer). Unyck kan dan besluiten tot een ‘voorovernachting’ van de trainer in of bij de betreffende accommodatie. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

ARTIKEL 14: ANNULEREN

Annuleringen dienen schriftelijk aan Unyck gemeld te worden.
a) bij een annulering later dan 2 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 100%
b) bij een annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 90%
c) bij een annulering tussen 4 en 8 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 50%
d) bij een annulering tussen 8 en 13 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 25% van de overeengekomen prijs.
Bij absentie van deelnemers aan een open inschrijvingstraining, waarvoor Unyck voor aanvang van de training geen annuleringsbericht heeft ontvangen, is de opdrachtgever eveneens 100% van de kosten verschuldigd. Een vervanger mag te allen tijde de plaats van de deelnemer innemen. Annuleringskosten van de door Unyck gereserveerde accommodatie komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.
Open inschrijvingstrainingen gaan door op het moment dat zich minimaal 8 deelnemers hebben aangemeld. Niet altijd is direct aan te geven dat de training voldoende inschrijvingen heeft en door zal gaan. Van de inschrijving ontvangt de deelnemer/opdrachtgever een bevestiging met daarop de datum dat uiterlijk wordt besloten dat de betreffende training doorgaat. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de training ontvangt de deelnemer/ opdrachtgever bericht over definitieve doorgang, alsmede de trainingsbescheiden.
Voor het slechts gedeeltelijk bijwonen van een training wordt geen reductie gegeven

ARTIKEL 15: KOSTEN

 1. Voor zover kosten niet in het voorgaande artikel zijn benoemd, geldt het volgende:
  Voor de werkzaamheden brengt Unyck een uur- of dagdeeltarief in rekening, waarbij alle kosten inbegrepen zijn met uitzondering van de kosten van reizen, verblijfskosten, accommodatiekosten, grote aantallen rapporten (meer dan 20 exemplaren) en BTW. Deze zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. 
 2. Bij een uurtarief worden alleen daadwerkelijk bestede uren in rekening gebracht. 
 3. De jaarlijkse aanpassing van de tarieven van Unyck als gevolg van stijging van loon en materiële kosten zal worden doorberekend. Unyck behoudt zich het recht voor om het afgesproken tarief met de algemene prijsstijging te verhogen, zulks met ingang van 1 januari van het aansluitende jaar. Ieder volgend jaar zal de daarvoor vastgestelde algemene prijsstijging wederom kunnen worden toegepast.

ARTIKEL 16: BETALING

 1. De betalingstermijn is 14 dagen 
 2. Bij de start van de opdracht wordt door Unyck een voorschot in rekening gebracht zoals genoemd in de offerte. Dit voorschot wordt bij de eerst volgende verrekening(en) verrekend. Het bedrag voor de trainingsactiviteiten van Unyck dient uiterlijk één week voor aanvang van de training op rekening van Unyck te zijn bijgeschreven. Indien het bedrag niet is bijgeschreven heeft Unyck het recht de training te annuleren en wordt 100% van de trainings- en accommodatiekosten in rekening gebracht. 
 3. Indien een declaratie 30 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, brengt Unyck vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening. 
 4. De opdracht of een afgerond onderdeel hiervan wordt afgesloten met toezending van de eindafrekening over de betreffende periode.

ARTIKEL 17: RECLAMEREN
De opdrachtgever kan tot 30 dagen na ontvangst van de eindafrekening reclamaties bij Unyck indienen. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reclameert, wordt geacht dat de eindafrekening is goedgekeurd.

ARTIKEL 18: INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle door Unyck geproduceerde adviezen, rapporten, nota's en andere schriftelijke stukken zijn specifiek voor de opdrachtgever en mogen slechts gebruikt worden door de opdrachtgever / deelnemers en zijn/haar organisatie.

ARTIKEL 19: KLACHTENREGELING
Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening van Unyck gaan we er vanuit dat u dat allereerst zult melden bij de trainer en dat we er in een gesprek goed uit zullen komen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u een schriftelijke klacht (per brief of e-mail) indienen bij Unyck. Klachten kunnen tot vier weken na het optreden van het ongenoegen worden gemeld bij Unyck.

De schriftelijke uiting moet worden gezonden aan:
Unyck, Gerdine Slot

Marsstraat 2 

9405PJ Assen

Of per mail naar: info@unyck.nl

Direct bij ontvangst wordt de klacht gelezen en beoordeeld. Een ingediende klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Indien mogelijk wordt direct (binnen 3 werkdagen) contact opgenomen met de klant om te kijken of gezamenlijk tot een vergelijk te komen is.

Wordt niet tot een vergelijk gekomen of moeten er zaken worden uitgezocht, dan wordt een afspraak gemaakt op welke termijn erop zal worden gereageerd. De trainer zorgt voor de benodigde informatie en komt de afgesproken werkwijze binnen 2 weken na.

In het geval dat ook in tweede aanleg niet tot een vergelijk wordt gekomen, wordt de klager de mogelijkheid geboden om het geschil voor een bindende uitspraak voor te leggen aan de onafhankelijke derde, 
Mr. S. Jellinghaus
De Voort Advocaten │ Mediators
Professor Cobbenhagenlaan 75
Postbus 414
5000 AK TILBURG
Telefoon 013 466 88 88
Email info@devoort.nl

De afhandeling van de klacht door de onafhankelijke derde vindt binnen 4 weken plaats. De kosten daarvan worden betaald door Unyck. Indien de klager daar niet op in gaat, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.

In het geval dat er sprake is van restitutie van (een deel van) het cursusgeld, dan wordt dit binnen 2 weken na overeenkomstdatum betaalbaar gesteld aan de klager.

Ingediende klachten en bijbehorende documentatie worden door ons voor een termijn van twee jaar bewaard.

 

ARTIKEL 20: AANSPRAKELIJKHEID
Voor schade aan personen of goederen bij de opdrachtgever, ontstaan als gevolg van onzorgvuldig handelen door personeel van Unyck in de uitoefening van werkzaamheden in het kader van de verstrekte opdracht, is Unyck exclusief aansprakelijk. Aansprakelijkheid van Unyck of individuele personeelsleden van Unyck voor gevolgschade, vermogensschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor schade als gevolg van wanprestatie in de uitvoering van de opdracht is Unyck aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht is overeengekomen. Voor alle aansprakelijkheid geldt tevens dat het door de verzekering uit te keren bedrag als maximaal aansprakelijkheidsbedrag geldt.

ARTIKEL 21: VRIJWARING
Indien de Opdrachtgever aan Unyck informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen of defecten. Bij geconstateerde virussen of defecten in de informatiedragers, elektronische bestanden of software, die leiden tot beschadigingen van de digitale systemen van Unyck, zullen de herstelkosten hiervan verhaald worden op opdrachtgever.

 

ARTIKEL 22: OVERIGE BEPALINGEN

 1. De voorwaarden die afwijken van deze algemene voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.
 2. Geschillen zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het gebied waar Unyck gevestigd is.
 3. Op overeenkomsten tussen Unyck en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.